fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfTelw1


Telwoorden


Telwoorden drukken een getal, hoeveelheid of een volgorde uit. Behalve bij het rekenen spelen ze een belangrijke rol bij het benoemen van tijden, data en percentages.
Men onderscheidt hoofdtelwoorden (één, twee, drie etc.) en rangtelwoorden (eerste, tweede, derde, etc).

Een andere indeling van de telwoorden is de verdeling in bepaalde telwoorden en onbepaalde telwoorden.
Met de bepaalde telwoorden kan men tellen, nummeren en de getelde objecten ordenen  (één, tweede etc.).
De onbepaalde telwoorden geven een onbepaald aantal of niet nader bepaalde hoeveelheid aan (enkel, menig, enig, genoeg, sommige, verscheidene, verschillende, wat, veel, weinig, alle, middelste, laatste, hoeveelste, zoveelste).

De hoofdtelwoorden vallen uiteen in gehele getallen (1, 2, 3 etc) en gebroken getallen (bijvoorbeeld 1/6, 2/7, 4 2/5 ed).
Bij de gebroken getallen nemen de stambreuken (1/2, 1/3, 1/4, 1/5 etc.) een speciale plaats in.

Getallen kunnen in het Grieks ook weergegeven worden door letters. Om aan te geven dat een lettercombinatie moet worden opgevat als een getal, plaatst men een accentteken na de getalsaanduiding (althans voor zover het getallen betreft onder de 1000). Voor getallen die groter zijn dan 1000, plaatst men voor het eerste cijfer ook een accentteken in subscript.

In het Grieks is, net als in het Nederlands, het aantal elementaire telwoorden beperkt. Alle andere worden daaruit afgeleid of samengesteld:
 

0 μηδέν *)   μηδενικός   10 ι' δέκα δέκατος
1 ένα *) α' πρώτος   11 ια' έντεκα ενδέκατος
2 δύο/δυο β' δεύτερος 1)   12 ιβ' δώδεκα δωδέκατος
3 τρία *) γ' τρίτος   13 ιγ' δεκατρία *) δέκατος τρίτος
4 τέσσερα *) δ' τέταρτος 1)   14 ιδ' δεκατέσσερα *) δέκατος τέταρτος
5 πέντε ε' πέμπτος   15 ιε' δεκαπέντε δέκατος πέμπτος
6 έξι ς/στ' έκτος   16 ιστ' δεκαέξι/δεκάξι δέκατος έκτος
7 εφτά/επτά ζ' έβδομος   17 ιζ' δεκαεφτά/δεκαεπτά δέκατος έβδομος
8 οχτώ/οκτώ η' όγδοος   18 ιη' δεκαοχτώ/δεκαοκτώ δέκατος όγδοος
9 εννιά/εννέα θ' ένατος   19 ιθ' δεκαεννιά/δεκαεννέα δέκατος ένατος

1) Let op het verschil in klemtoon in Δευτέρα (maandag) en Τετάρτη (woensdag).

 

20 είκοσι εικοστός   90 ενενήντα ενενηκοστός
21 είκοσι ένα *) εικοστός πρώτος   100 εκατό/εκατόν εκατοτοστός
30 τριάντα τριακοστός   101 εκατόν ένα *) εκατοστός πρώτος
40 σαράντα τεσσερακοστός   200 διακόσια *) διακοσιοστός
50 πενήντα πεντηκοστός   300 τριακόσια *) τριακοσιοστός
60 εξήντα εξηκοστός   400 τετρακόσια *) τετρεκοσιοστός
70 εβδομήντα εβδομηκοστός   500 πεντακόσια *) πεντακοσιοστός
80 ογδόντα ογδοηκοστός   600 εξακόσια *) εξακοσιοστός

 

700 εφτακόσια/επτακόσια *) επτακοσιοστός/εφτακοσιοστός
800 οχτακόσια/οκτακόσια *) οχτακοσιοστός/οκτοκοσιοστός
900 εννιακόσια *) εννιακοσιοστός
1.000 χίλια *) χιλιοστός
2.000 δύο χιλιάδες *) δισχιλιοστός
10.000 δέκα χιλιάδες *) δεκακισχιλιοστός
100.000 εκατό χιλιάδες *) εκατοντακισχιλιοστός
1.000.000, 1 miljoen εκατομμύριο *) εκατομμυριστός
1.000.000.000, 1 miljard δισεκατομμύριο *) δισεκατομμυριστός

*) Deze hoofdtelwoorden worden verbogen.

Nb. het woord χιλιάδες is vrouwelijk.


Bij het tellen wordt de onzijdige vorm gebruikt. Wanneer deze telwoorden voor een zelfstandig naamwoord worden gebruikt, worden ze overeenkomstig het zelfstandige naamwoord verbogen.


    0   1   3   4
    ev/mv   ev   mv   mv
    m/v/o   mann vr onz   mann vr onz   mann vr onz
nom   μηδέν   ένας μία/μια ένα   τρεις τρεις τρία   τέσσερις τέσσερις τέσσερα
gen   μηδενός   ενός μίας/μιας ενός   τριών τριών τριών   τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων
acc   μηδέν   ενά(ν) μία/μια ένα   τρεις τρεις τρία   τέσσερις τέσσερις τέσσερα

De honderdtallen (behalve 100 zelf) en het getal 1000 worden verbogen als άγριος.
De verdere duizendtallen, 1.000.000 etc. worden alleen verbogen in naamval omdat het zelfstandige naamwoorden zijn.

 

    één   duizend   miljoen
    duizend   mv   ev mv
nom   χίλιοι   χιλιάδες   εκατομμύριο εκατομμύρια
gen   χιλίων   χιλιάδων   εκατομμυρίου εκατομμυρίων
acc   χίλιους   χιλιάδες   εκατομμύριο εκατομμύρια

De rangtelwoorden worden verbogen als καλός.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht