lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
onderwerp lijdend voorwerp meewerkend voorwerp voorzetsel voorwerp bijvoeglijke bepaling bijwoordelijke bepaling
Grammatica//Synt/SyntZin2ZinsVorzVorw


Zinsdelen


Voorzetselvoorwerp

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat met een voorzetsel begint en dat door dat voorzetsel nauw verbonden is met het werkwoord van het gezegde.
Werkwoorden die een voorzetselvoorwerp met zich meebrengen, gaan over het algemeen van één specifiek voorzetsel vergezeld.
Het voorzetselvoorwerp heeft dezelfde functie als het lijdend voorwerp: het is het zinsdeel dat uitdrukt op wie of wat de handeling gericht is.
 

ik denk aan mijn vader.
de gevangenen berusten in hun lot.
wij hopen op een spoedig herstel.
ik wacht op zijn broer.

Sommige werkwoorden kunnen met verschillende voorzetsels gecombineerd worden:
- denken: aan, over, om
- komen tot, achter
- waarschuwen: voor, tegen.

Voorzetselvoorwerpen komen ook voor bij:
- werkwoordelijke uitdrukkingen: een hekel hebben aan, belang hebben bij, te koop lopen met;
- naamwoordelijke uitdrukkingen: bekend zijn met, belust zijn op, op de hoogte zijn van.

Voorzetselvoorwerpen kunnen in het Nederlands vervangen worden door een constructie met 'er'. Vergelijk:
- ik reken op je medewerking.
- ik reken erop dat je meewerkt.
- ik reken erop.

Ook in het Grieks komt het voorzetselvoorwerp voor.
Er kunnen zich dan meerdere situaties voordoen:
- zowel het Nederlands als het Grieks maken gebruik van een voorzetselvoorwerp
- het Nederlands maakt gebruik van een voorzetsel voorwerp, het Grieks van een lijdend voorwerp
- het Grieks maakt gebruik van een voorzetsel voorwerp, het Nederlands van een lijdend voorwerp.
© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.