Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABSigmEnis


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, sigmatische tweede stam


Eerste stam op
-αιν- , tweede stam op -ησ-

Sommige werkwoorden met een eerste stam op -αιν- vormen een tweede stam op -ησ-.

  eerste stam tweede stam  
αρρωσταίνω αρρωσταιν- αρρωστησ- ziek worden


Tot dit paradigma behoren ook:

αμαρταίνω zondigen   βλαστάινω uitlopen
ανασταίνω doen herrijzen   παρασταίνω voorstellen (als)
αυξαίνω doen toenemen      


De werkwoorden αμαρταίνω, αυξαίνω en βλασταίνω hebben voor het praesens een minstens even frequent voorkomende variantvorm op -άνω. Deze varianten vormen hun tweede stam ook op -ησ-:

  eerste stam tweede stam  
αμαρτάνω αμαρταν- αμαρτησ- zondigen
αυξάνω αυξαν- αυξησ- doen toenemen
βλαστάνω βλασταν- βλαστησ- uitlopen


Zie ook:
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ασ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -αν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -υν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op --

 

 

Enkele onregelmatige werkwoorden:

                 
                 
                 
                 

Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht