Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABSigmEnas


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, sigmatische tweede stam


Eerste stam op
-αιν- , tweede stam op -ασ-

Sommige werkwoorden met een eerste stam op -αιν- vormen een tweede stam op -ασ-.

  eerste stam tweede stam  
σωπαίνω σωπαιν- σωπασ- zwijgen


Zoals σωπαίνω gaan ook:

αποσταίνω moe worden   προφταίνω (het) halen
ξαποσταίνω uitrusten   χορταίνω voldaan raken


Nb. Deze werkwoorden hebben geen passivum.

Zie ook:
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ησ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -αν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -υν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op --

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht