Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABAsig1en2


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, asigmatische tweede stam


Eerste stam op
-αιν- , tweede stam op --

 

  eerste stam tweede stam  
καταλαβαίνω καταλαβαιν- καταλαβ- begrijpen
αποτυχαίνω αποτυχαιν- αποτυχ- falen


Tot dit paradigma behoren bijvoorbeeld:

λαχαίνω overkómen   πετυχαίνω slagen
μαθαίνω leren   προλαβαίνω (het) halen
παθαίνω ondergáán   τυχαίνω overkómen
samenstellingen met -βαίνω:
αποβαίνει het loopt uit op   μεταβαίνω overgaan (naar)
ανεβαίνω omhooggaan   μπαίνω naar binnen gaan
βγαίνω naar buiten gaan   παραβαίνω overtreden
διαβαίνω passeren   παρεμβαίνω zich mengen in
επέμβαίνω ingrijpen   συμβαίνει het gebeurt
κατεβαίνω omlaaggaan   υπερβαίνω overschrijden


Nb. Deze werkwoorden hebben geen van alle passieve vormen.
Voor 3e persoon passief van μαθαίνω wordt gebruik gemaakt van de 3e persoon van μαθεύομαι (bekend worden).

Πετυχαίνω en αποτυχαίνω hebben in het praesens als nevenvormen πετυγχάνω resp. αποτυγχάνω.

Behalve deze werkwoorden op -αίνω behoren ook tot deze groep:

  eerste stam tweede stam  
βρίσκω βρισκ- βρ- vinden
βλέπω βλεπ- δ- zien
λέω λε- π- zeggen


Zie ook:
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ασ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ησ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -αν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -υν-

Let op. Deze werkwoorden vallen wat de coniunctivus betreft, in twee subgroepen uiteen:
- de ene heeft in de coiniuctivus het accent op de laatste lettergreep (bijvoorbeeld: ανεβώ) en heeft dus een passieve morfologie
- de andere heeft in de coniunctivus, zoals gebruikelijk, het accent op de een na laatste lettergreep (bijvoorbeeld: επέμβω)

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht