Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStImpf1eCjTypA


Activum, 1e stam, imperfectum, 1e conjugatie, type AType A

 

ik betaalde enkelvoud meervoud
1e persoon πλήρωνα πληρώναμε
2e persoon πλήρωνες πληρώνατε
3e persoon πλήρωνε πληρώναν


Naast de vorm πλήρωναν kan in het gesproken Grieks ook de vorm πληρώνανε aangetroffen worden.

In de regel zijn alle vormen van het imperfectum proparoxytoon, met andere woorden, het accent hoort te staan op de voorvoorlaatste lettergreep. Wanneer de stam van het werkwoord uit één lettergreep bestaat, verschijnt in de drie personen van het enkelvoud en in de derde persoon meervoud het zogenaamde augment, een -ε- die voor de stam van het werkwoord wordt geplaatst om het proparoxytone accent te kunnen dragen. In de eerste en tweede persoon meervoud van deze werkwoorden is door de tweelettergrepige uitgang het augment niet nodig.

ik rende enkelvoud meervoud
1e persoon έτρεχα τρέχαμε
2e persoon έτρεχες τρέχατε
3e persoon έτρεχε έτρεχαν


Naast de vorm έτρεχαν kan in het gesproken Grieks ook de vorm τρέχανε worden aangetroffen.

Bijvoorbeeld:

κλέβω έκλεβα stelen
μπλέκω έμπλεκα in de war brengen
πείθω έπειθα overtuigen
βασίζω βάσιζα baseren op
δένω έδενα vastbinden


 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht