Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
activum 1e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre2eCj1eSt


Overzicht 2e conjugatie, 1e stam, actief en passief


De werkwoorden van de 2e conjugatie(vervoeging) vallen in 5 groepen uiteen:

 

 

enkelvoud

     
  actief   passief      
  1e 2e   1e persoon    
A1 -(α)ώ -άς   -ιέμαι   αγαπώ beminnen
A2 -άς   -ώμαι   αντανακλώ weerkaatsen
B -είς   -ούμαι   θεωρώ beschouwen
C -οίς   -ούμαι   πληρώ voldoen aan
D -     -άμαι   λυπάμαι spijt hebben

Deze regel kent een paar uitzonderingen van werkwoorden die zowel volgens type A1 als volgens type B vervoegd worden.

Binnen type A2 wordt voor een aantal tijden een aparte subgroep onderscheiden:
- de werkwoorden op -καθιστώ.

 

Belangrijke opmerking
De hiervoor genoemde indeling is vooral van belang voor de actieve en passieve vormen van de werkwoorden in het praesens, de coniunctivus van de 1e stam, van de paratatikos (het imperfectum), de gebiedende wijs van de 1e stam en het tegenwoordig deelwoord.
Bij de vorming van werkwoordsvormen die zijn gebaseerd op de tweede stam treden allerlei wijzigingen op door samentrekking van (laatste) letter(s) van de stam en de toevoeging van de medeklinkers van de 2e stam actief en/of passief. Deze effecten leiden tot wijzigingen in de groepering van de werkwoordsvormen.
Het is wel zo dat de genoemde indeling steeds als uitgangspunt wordt gekozen.

Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze het praesens vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de eerste stam afgeleide vormen overeenstemmen. Ook daar komen weer uitzonderingen voor. In ieder geval kan het gebeuren dat bepaalde vormen ontbreken. Bijvoorbeeld:
- door de nevenvormen voor het passivum;  bijvoorbeeld: ανακλώ  (weerkaatsen) volgens A1 en A2, στενοχορώ (verdrietig maken) volgens A1 en B;
- bij de vorming van de 2e stam actief;
- daaraanboven bij de vorming van de 2e stam passief;

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.