.
 
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Lidwoord
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica//MorfLidw3


Lidwoorden


Er zijn twee soorten lidwoorden: bepaalde en onbepaalde.

Bepaalde lidwoorden duiden aan dat het erop volgende zelfstandig naamwoord een welomschreven, herkenbare, goed te identificeren persoon, object of begrip is.

Onbepaalde lidwoorden impliceren dat het erop volgende zelfstandig naamwoord een nog nader te omschrijven, onbekend, niet te identificeren persoon, object of begrip is.

Het gebruik van het lidwoord stemt in het Grieks grotendeels, maar niet geheel overeen met het gebruik in het Nederlands.


Bepaald lidwoord


Bepaalde lidwoorden worden verbogen naar geslacht, getal en naamval.

  enkelvoud meervoud
  mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
Nom. ο η το οι οι τα
Gen. του της του των των των
Acc. το(ν) τη(ν) το τους τις τα


De slot-ν van de accusativus enkelvoud mannelijk en vrouwelijk (τον, την) wordt uitgesproken en geschreven indien het daarop volgende zelfstandig naamwoord met een klinker, of met één van de medeklinkers κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, ξ, ψ begint. Indien het erop volgende woord met een andere medeklinker begint dan de hiervoor genoemde, wordt de slot-ν niet uitgesproken en niet geschreven.

Indien het voorzetsel σε (in, naar, aan) aan het lidwoord voorafgaat, wordt het tezamen met het lidwoord als één woord geschreven (apocope van de ε): στο(ν), στη(ν), στο, στους, στις, στα.


Onbepaald lidwoord

Onbepaalde lidwoorden worden verbogen naar geslacht en naamval.

  mannelijk vrouwelijk onzijdig
Nom. ένας μια ένα
Gen. ενός μιας ενός
Acc. ένα(ν) μια ένα


De vormen van het onbepaald lidwoord zijn nagenoeg identiek aan het telwoord ένας (één). Het verschil is dat de vrouwelijke vormen van het onbepaald lidwoord éénlettergrepig zijn, terwijl die van het telwoord vaak tweelettergrepig zijn: μια γυναίκα (een vrouw), μία γυναίκα (één vrouw).

De slot-ν van het mannelijk onbepaald lidwoord (έναν) is niet verplicht. Als de Griekse spreker de slot-ν wél gebruikt, gelden dezelfde regels als die voor de slot-ν van het bepaalde lidwoord.

Zeer sporadisch wordt de vorm μιαν aangetroffen in plaats van de reguliere accusativusvorm van het vrouwelijk onbepaald lidwoord μια.

 

 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.