Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
▼ * Fonologie / Homoniemen (volledig) ▼ ***
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer   Intonatie
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
fonologie klinker comb's mede- klinkers medekl. comb's palata-lisering assimi-latie slot-ν klinker deletie accent en klemtoon klemtoon verschuiving accent regels homo-niemen letter-grepen
Grammatica//Fono/FonoHomo1Over


Homoniemen


In het Nederlands en in het Grieks komen woorden voor die op dezelfde wijze geschreven worden, maar die verschillende betekenissen hebben, bijvoorbeeld hard en hart.
Dergelijk woorden heten homoniemen.
Homoniemen die dezelfde schrijfwijze hebben (zoals in het Nederlands: vorst: koning, vorst: koude) laten we verder buiten beschouwing.

1.  Omdat voor diverse klanken in het Grieks meerdere klinker(combinaties) zijn, zullen die een flinke bijdrage aan het aantal Griekse homoniemen
leveren.
 

ακριβώς   precies

ακριβός   duur
το αυτί   oor

αυτή   zij (vrl.pers.vnmw.)

βάζω   nemen
το βάζο de vaas
το δώρο het geschenk
ο ντόρος de commotie
το κλίμα   klimaat
το κλήμα de wijnstok

κλείνω   sluiten

κλίνω   verbuigen
η κύρωση de straf, sanctie
η κίρρωση de cirrose
ο κρητηκός de Kretenzer
ο κριτικός de criticus
το λιμός de honger(snood)
το λοιμός de pest
η λύρα de lier
η λίρα   pond

λιτός   sober

λυτός   los

οδικός   weg-

ωδικός   zang-

όμως   echter
ο ώμος de schouder
το ρίμα   rijm
το ρήμα   werkwoord

σατυρικός   satyr-achtig

σατιρικός   satirisch
η σκηνή de tent
το σκοινί   touw
η σορός   lichaam, stoffelijk overschot
ο σωρός de hoop, berg
το τείχος de (vesting)muur
ο τοίχος de muur van een huis
το φύλλο   blad
το φύλο   geslacht
o χοίρος   varken
ο χήρος de weduwnaar

ψυλός   hoog, lang

ψιλός   fijn, dun
2.  Het belang van een juist gebruik van klemtoon en accent in het Grieks is duidelijk:
 
a)  bij een verkeerd schrijfwijze of uitspraak kan een woord ontstaan met een andere betekenis.
 

ανάβω   aansteken

αναβώ   omhoog gaan

γέρνω   buigen, overgeven

γερνώ   oud worden
ο γέρος   ouman

γερός   gezond, sterk
η δουλειά   werk
η δουλεία de slavernij

έκτος   zesde

εκτός   behalve

ζήτω   toejuichen

ζητώ   vragen
το θάμπος   schel licht

θαμπός   vaag, wazig

θολός   troebel
ο θόλος het gewelf

κάνεις   jij doet

κανείς   (n)iemand
ο κάλος het eelt, likdoorn

καλός   goed
το κάρο de kar

καρό   ruiten (kaartkleur)
η λόξα de eigenaardigheid

λοξά   scheel
το μίσος de haat

μισός   half
ο μοναχός de monnik

μονάχος   alleen

μόνος   alleen

μονός   oneven
ο νόμος de wet
ο νομός de provincie

όποτε   wanneer

οπότε   dus, derhalve
τα ούρα de urine
η ουρά de staart, rij
ο πάπας de paus
ο παπάς de priester

παρά   behalve

πάρα   heel

πότε   wanneer?

ποτέ   (n)ooit
η σχολή de faculteit
η σχόλη de vrije tijd
το τζάμι het venster
το τζαμί de moskee
η φορά de keer
η φόρα de vaart, snelheid
το χάλι de ellende
το χαλί het tapijt
το χωριό het dorp
το χωρίο de passage, tekst
ο ώμος de schouder

ωμός   rauw
ο γέρος de oude man

γερός
gezond, sterk
ο νόμος de wet
ο νομός de provincie
ο ώμος de schouder

ωμός
rauw
b)  bij alleen een verkeerde uitspraak kan dat ook:
 
η ανία de verveling
η άνοια de dementie

επικός   episch
ο έποικος de kolonist

καμαρωτός   parmantig
ο καμαρότος de steward
το κιμά   gehakt
το κύμα de golf

κρύος   koud
ο κριός de ram

λυπώ   spijten

λείπω   missen

μεταξύ   intussen
το μετάξι de zij(stof)

μιλώ   spreken
το μήλο de appel
η παρέκκλιση de afwijking
το παρεκκλήσι de kapel
η περιβολή de kleding
το περιβόλι de tuin

πίνω   drinken

πεινώ   honger hebben
η πείρα de ervaring
η πυρά de brandstapel
το προξενείο het consulaat
το προξένιο de huwelijksbemiddeling
το σχολείο de school
το σχόλιο   commentaar
ο χώρος de plaats, ruimte
ο χορός de dans

μεταξύ
intussen
το μετάξι de zijde (stof)
η πείρα de ervaring
η πυρά de brandstapel
το σχολείο de school
το σχόλιο het commentaar
3.  Door verbuiging van zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden ed kunnen ook homoniemen ontstaan:
 
a)   
 
η έξοδος de uitgang
το έξοδο de uitgave
το κόλπο de truc
ο κόλπος de golf

ξηρός   droog
η ξηρά het land
ο φονός de dode
η φονή de klank
ο φακός de lens
η φακή de linze
το φύλλο het blad
το φύλο het geslacht
o φίλος de vriend
η έξοδος de uitgang (acc.)
το έξοδο de uitgave
το φύλο het geslacht
o φίλος de vriend
b)  en bij verkeerde klemtoon en accent:
 
η βούλα de vlek
η βουλή het parlement
η δημοσιά de openbare weg
το δημόσιο de overheid

άλλος   andere

αλλά   maar

αμέσως   dadelijk

άμεσος   direct
η αναλογία de evenredigheid
το αναλόγιο de lessenaar
η απορία de vraag, de twijfel
η απόρροια het resultaat
η αρμονία de harmonie
το αρμόνι het orgel
η βραδιά de avond
το βράδι de avond
η γενιά de generatie, het geslacht
το γένι de baard
η γλύκα de mildheid

γλυκός   zoet

δεύτερος   tweede
η δευτέρα de twee(klas)
η διαφορά het verschil
το διάφορο de winst

διπλανός   naast
το διπλάνο de tweedekker

δίπλα   naast

διπλός   dubbel

εντάξει   accoord
η ένταξη de integratie
η ζέστη de warmte

ζεστός   warm
η ζωή het leven
το ζώο het dier
η ημέρα de dag

ήμερος   rustig
η λεύκα de populier

λευκός   wit
το μάτι het oog
η ματιά de blik
η οροφή het plafond
ο όροφος de verdieping, de etage

πιστός   gelovig
η πίστη het geloof
η ποδιά het schort
το πόδι het been
η πύλη de poort
ο πηλός de klei
ο ρόλος de (te spelen) rol
το ρολό de rol toiletpapier
η ριπή het salvo
ο ρύπος het vuil
το σάλι de shawl
το σάλιο de spuug
το στέρνο de borst

στερνός   laatst
το στυλό de ballpoint
ο στύλος de peiler
η συμβολή de bijdrage
το σύμβολο het symbool
η συνδρομή de bijdrage
το σύνδρομο het syndroom
ο σύρτης de grendel

συρτός   kruipend
ο τάφος het graf
η ταφή de begrafenis

τέταρτος   vierde
η τετάρτη de vierde(klas)
το τσίπουρο de raki
η τσιπούρα de goudmakreel

υπέροχος   geweldig
η υπεροχή de overmacht
η φυλή het ras
η φίλη de vriendin
ο φόρος de belasting
η φορά de keer
η φόρα de vaart, de snelheid
το χωριό het dorp
το χωρίο de passage, de tekst

χώρια   apart
ο χώρος de plaats, ruimte
ο χορός de dans
η χώρα het land
η ψυχή de geest
το ψύχος de kou
4.  Door vervoeging van werkwoorden kunnen ook homoniemen ontstaan:
 
a)  met dezelfde schrijfwijze.
 
  έλεγχε   controleer!
  έλεγχε   hij controleerde
  ελέγχετε   controleert!

ελέγχετε   jullie controleren

έλεγξε   dadelijk

έλεγξε   direct
  bij alleen een verkeerde uitspraak kan dat ook:
b)  met een andere schrijfwijze.
 
  γράφετε   u schrijft
  γράφεται   het wordt geschreven
  βρίσκεται   hij bevindt zich
  βρίσκετε   jullie vinden

ενοχλούμαι   ik erger me

ενοχλούμε   wij ergeren

απασχολείτε   jullie houden bezig

απασχολείται   hij houdt zich bezig
5.  Combinatie van 3 en 4
 
a)   
 
να δικαστεί dat hij wordt voorgeleid
ο δικαστής de rechter

καλώ   uitnodigen

καλός   mooi

κινώ   bewegen

κοινός   gemeenschappelijk

μισώ   haten

μισός   half
το πιάνο de de piano

πιάνω   nemen

πήρα ik nam
η πείρα de ervaring
το σύκο de vijg

σήκω   sta op!
b)  Of als de klemtoon verkeerd wordt gelegd.
 
  γλείφει   hij likt
  γλυφός   brak
να συναντήσει   dat hij ontmoet
η συνάντηση de ontmoeting
6.  In zinsverband kan men door weglating van letters en/of het aan elkaar uitspreken van woorden nog meer gelijkluidende frasen tegen komen.
 
  μεταξύ   ondertussen
  με τάξη   met een regelmaat
  το μετάξι de zijde
  έχω λύσει ...   ik heb ... opgelost
  έχω λύση για   ik heb een oplossing voor
  μ έλουσες   je waste mijn haar
  μέλλουσες   < μέλλων aanstaand
  που λύσανε   < λύνω losmaken
  πουλήσανε   < πουλώ verkopen
  τους Έλληνες   de Grieken (4e nmv)
  τους έλυνες   jij maakte hem los
  το νόμο   de wet
  τον ώμο   de schouder (4e nmv)
  δέςτο   < δένω bind het vast
  δες το   zeg het
να νασαι δώ   kom hier!
ο να σε δω   om je te zien
7.  Ook heel verwarrend:
 
η αυγή de dageraad
το αυγό het ei
η γραμμή de lijn
το γράμμα de letter, brief
το δεσμά de boei
η δέσμη het vakkenpakket
ο κλάδος de branch
το κλαδί de tak
το κρασί de wijn
η κράση de constitutie, gestel
το λήμμα het trefwoord
η λίμα de vijl

Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Zinsleer
Syntaxis

l

Woordleer
Morfologei

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht


κλείνω - sluiten

In het Grieks worden werkwoorden niet benoemd naar de onbepaalde wijs (bijv. sluiten), maar naar de 1e persoon enkelvoud (κλείνω ik sluit). In voorbeelden, woordenboeken en woordenlijsten wordt daarom als 'vertaling' van de Nederlandse onbepaalde wijs (bijv. sluiten) steeds de 1e persoon enkelvoud (bijv. κλείνω) van het Griekse werkwoord opgenomen.